Podstawowa dla dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd Powiatowy – Miasto Łódź. Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się dwa razy do roku:

 • od września – na semestr jesienny
 • od lutego – na semestr wiosenny

O tym czy powstanie klasa decyduje ilość chętnych do nauki.

Obecnie Wydział Edukacji UMŁ wymaga, aby chętnych było co najmniej 15 osób.

Informacje dotyczące nauki w gimnazjum.

 1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?
 2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
 3. Jak wygląda nauka w szkole?
 4. Zasady promocji.
 5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
 6. Sprawdzian w kl. 6 szkoły podstawowej – co to jest?

1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?

Naukę w szkole podstawowej może podjąć osoba, która

 • ukończyła 16 lat
 • ukończyła klasę 5 szkoły podstawowej lub inną dowolną klasę szkoły podstawowej.

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:

 • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
 • świadectwo ukończenia 5 lub innej klasy szkoły podstawowej
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu osobistego ( dla osób pełnoletnich )

3. Jak wygląda nauka w szkole ?

Nauka w szkole odbywa się 2 razy w tygodniu, w systemie stacjonarnym, w godzinach rannych lub popołudniowych, w zależności od potrzeb słuchaczy.

Nauka w szkole podstawowej trwa 2 semestry ( 1 rok ).
W szkole podstawowej obowiązuje poniższy plan nauczania

semestr

1

semestr

 Jęz. polski  43 45
 Jęz. obcy 22 18
 Matematyka 44 36
 Historia
i społeczeństwo
22 18
 Przyroda 22 18
 Informatyka  —– 18

4. Zasady promocji.

Słuchacze szkoły podstawowej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z j.polskiego, z j.obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 2 semestrze otrzymać z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 2 semestru musi obowiązkowo przystąpić do „sprawdzianu po 6 klasie” (wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów).

6. Sprawdzian w 6 kl. szkoły podstawowej – co to jest?

Sprawdzian w 6 kl. szkoły podstawowej ma za zadanie sprawdzić wiedzę słuchacza. Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.
Egzamin – sprawdzian odbywa się w jednym dniu i trwa max. 60 minut. W skład egzaminu wchodzą zadania z przedmiotów humanistycznych i z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Egzamin odbywa się w kwietniu dla słuchaczy kończących naukę w czerwcu oraz w styczniu, dla słuchaczy kończących naukę w styczniu.