Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd Powiatowy – Miasto Łódź. Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się dwa razy do roku:

 • od września – na semestr jesienny
 • od lutego – na semestr wiosenny

Informacje dotyczące nauki w liceum ogólnokształcącym.

 1. Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym ?
 2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
 3. Jak wygląda nauka w liceum?
 4. Zasady promocji.
 5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
 6. Egzamin maturalny

1. Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym?

Naukę w liceum może podjąć osoba, która

 • kończy w danym roku 17 lat
 • ukończyła gimnazjum,  8-klasową szkołę podstawową lub zasadniczą szkołe zawodową (w tym wypadku istnieje możliwość przyjęcia na trzeci semestr)

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:

 • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich)

3. Jak wygląda nauka w liceum?

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia są w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie.
Nauka w liceum trwa 6 semestrów ( 3 lata ).
Słuchacze liceum zaocznego mają w ciągu całego semestru zajęcia w podanym niżej wymiarze :

sem. 1 sem. 2
sem. 3
sem. 4
sem. 5
sem. 6
 jęz. polski 34 34 32 32 32 18
 jęz. obcy 18 18 20 20 20 12
 matematyka 18 18 26 26 26 22
 historia/ historia i społeczeństwo 18 18 10 10 10 6
 wos  8  8 28 28 28 10
 biologia 8 8 36 36 36 18
 geografia 10 10 36 36 36 18
 fizyka 10 10
 chemia 8 8
 informatyka  10 10
 podstawy przedsiębiorczości 10 10
 razem 152 152 152 152 152 86

4. Zasady promocji.

Liceum zaoczne:

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z j.polskiego, z j.obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy w ostatnim – 6 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.

6. Egzamin maturalny.

Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz ewentualnie z przedmiotu dodatkowego wybranego przez słuchacza.

Więcej informacji o egzaminie maturalnym w zakładce Egzaminy.