Gimnazjum dla dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych

 Gimnazjum jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd Powiatowy – Miasto Łódź. Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się dwa razy do roku:

 • od września – na semestr jesienny
 • od lutego – na semestr wiosenny

Informacje dotyczące nauki w gimnazjum.

 1. Kto może się uczyć w gimnazjum?
 2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
 3. Jak wygląda nauka w gimnazjum?
 4. Zasady promocji.
 5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
 6. Egzamin gimnazjalny – co to jest?

1. Kto może się uczyć w gimnazjum?

Naukę w gimnazjum może podjąć osoba, która

 • przed rozpoczęciem nauki ukończyła / ukończy 16 lat
 • ukończyła szkołę podstawową 6-klasową lub ukończyła 6 klasę w 8-klasowej szkole podstawowej (przed 1999r. ), lub ukończyła I, II klasę gimnazjum

. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:

 • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
 • świadectwo ukończenia I lub II klasy gimnazjum albo szkoły podstawowej
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich)

 Jak wygląda nauka w gimnazjum?

Nauka w szkole odbywa się 2 razy w tygodniu w systemie zaocznym, w godzinach popołudniowych od 15.00 (wtorek i czwartek).
Nauka w gimnazjum trwa 6 semestrów (3 lata).
Słuchacze gimnazjum uczęszczają na zajęcia

semestr

1

semestr

semestr

semestr

semestr

5  

semestr

 Jęz. polski  38 38 38 38 34 34
 Jęz. obcy 22 22 20 20 18 18
 Matematyka 30 30 28 28 28 28
 Historia 20 20 20  20 16  16
 Wos 6 6 6 6 6 6
 Biologia 7 6 8 8 6 6
 Geografia 7 7 8 8 6 6
 Fizyka 7 7  8 8 6 6
 Chemia 7 7  8 8 6 6
 Informatyka  —– —– —– —– 18 18

Podana w tabeli liczba godzin określa ich łączną liczbę w danym semestrze

4. Zasady promocji.

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z j.polskiego, z j.obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia gimnazjum należy w ostatnim – 6 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 6 semestru musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego do wszystkich jego części ( wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów ).

6. Egzamin gimnazjalny – co to jest?

Egzamin gimnazjalny jest sprawdzeniem wiedzy słuchacza. Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.
Egzamin składa się z 3 części: z części humanistycznej, z części matematyczno-przyrodniczej i z części dot. języka obcego. Każda część odbywa się w innym dniu.
Egzamin odbywa się w dwóch terminach – w kwietniu dla słuchaczy kończących naukę w czerwcu oraz w styczniu, dla słuchaczy kończących naukę w styczniu.