Rekrutacja

Zasady przyjęć do szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi

» do liceum, technikum, szkoły policealnej

» do gimnazjum, szkoły podstawowej

O przyjęcie do gimnazjum lub szkoły podstawowej mogą ubiegać się osoby, które mają ukończone w dniu rozpoczęcia zajęć 16 lat (podanie składa rodzic lub opiekun prawny)

Warunkiem przyjęia do liceum jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 17 lat.

Wymagane dokumenty :

podanie o przyjęcie do szkoły -druk w sekretariacie lub do pobrania w zakładce
świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
ksero dowodu osobistego
2 zdjęcia
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu – dotyczy kandydatów do technikum i szkoły policealnej.

5 thoughts on “Rekrutacja

  1. Pingback: MKsOrb.Com
  2. Pingback: Masum
  3. Pingback: 1assorted
  4. Pingback: 1earliest

Comments are closed.