Egzamin Maturalny

 

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.  Jest przeprowadzany dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół średnich (3-letnich  liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających), a także absolwentów szkół średnich starego typu (np. 4-letnie liceum ogólnokształcące).

Forma egzaminu maturalnego, w zależności od roku ukończenia szkoły przez zdającego, wykazuje pewne różnice.                                                                                                                                             Absolwenci szkół ogólnokształcących kończących szkołę przed 2015r. oraz wszyscy absolwenci technikum zdają egzamin wg zasad obowiązujących w 2014r.  Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań.                                                                                         Osoby, które ukończą liceum ogólnokształcące w 2015r. obejmuje forma znowelizowana. Egzamin sprawdza opanowanie treści naucznia określone w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej.

Szczegółowe zasady zdawania obu form egzaminu określa rozporządzenie MEN oraz procedury zamieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 1. Kto może zdawać egzamin maturalny w Centrum Kształcenia Ustawicznego ?

 2. Kiedy odbywa się egzamin?

 3. Termin składania dokumentów.

 4. Z jakich przedmiotów można zdawać egzamin ?

 5.  Ważne informacje.

 6. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu.

 

1. Kto może zdawać egzamin maturalny w CKU ?

Do egzaminu w CKU mają prawo przystąpić:
•    wszyscy absolwenci szkół średnich wchodzących w skład CKU
•    osoby, które ukończyły liceum w trybie egzaminów eksternistycznych (przed komisją przy CKU),
•    osoby skierowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną    ↑ powrót

2. Kiedy odbywa się egzamin ?

Egzamin maturalny przeprowadza się w sesji wiosennej, która rozpoczyna się 4 maja i trwa  do końca tego miesiąca.

W pierwszym dniu sesji przeprowadza się pisemny egzamin z języka polskiego, w dniu następnym pisemny egzamin z matematyki, w trzecim dniu z języka angielskiego. Egzaminy z kolejnych przedmiotów odbywają się w następne dni. Harmonogram egzaminów pisemnych ustalany jest corocznie przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i zamieszczony jest na stronie internetowej CKE.

Szczegółowy terminarz egzaminów ustnych ustalany jest przez szkołę i zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń. 

3. Termin składania dokumentów.

•  do 30 września absolwent składa w sekretariacie szkoły deklaracje wstępną
•  do 7 lutego deklarację ostateczną ( umożliwia to nasienie zmian w deklaracji wstępnej)
Osoba, która ukończyła szkołę we wcześniejszych latach może nie składać deklaracji wstępnej.

Wymagane dokumenty:
»   deklaracja (druk w sekretariacie)
»   świadectwo ukończenia szkoły średniej.
»   zgoda dyrektora OKE – jeżeli nie jest absolwentem CKU
»   zaświadczenie o dysleksji, dysgrafii, jeżeli takie zaświadczenie posiada

4. Z jakich przedmiotów można zdawać ?

Egzaminy maturalne zdaje się zarówno w formie ustnej jak pisemnej. Oprócz przedmiotów obowiązkowych istnieje możliwość wyboru do sześciu przedmiotów dodatkowych.
A)    Egzamin pisemny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
•    język polski – poziom podstawowy
•    język obcy nowożytny ( do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)                                           –     poziom podstawowy
•    matematyka – poziom podstawowy
Zdający ma prawo przystąpić do egzaminów dodatkowych z następujących przedmiotów:
•    biologia
•    chemia
•    filozofia
•    fizyka
•    geografia
•    język obcy nowożytny (z wymienionych wyżej)
•    historia muzyki
•    historia sztuki
•    informatyka
•    język łaciński i kultura antyczna
•    język mniejszości etnicznej
•    język mniejszości narodowej
•    język polski
•    matematyka
•    wiedza o społeczeństwie
•    historia

Egzamin z przedmiotów dodatkowych w starej formule może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny (ten, który zdawany był jako przedmiot obowiązkowy) i matematyka, które  zdawane mogą być (jako przedmiot dodatkowy)  wyłącznie  na poziomie rozszerzonym. W nowej formule wszystkie egzaminy dodatkowe zdaje się na poziomie rozszerzonym. Istnieje ponadto obowiązek przystąpienia przynajmniej do jednego takiego egzaminu.

B)    Egzamin ustny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

•    język polski – bez określenia poziomu
•    język obcy nowożytny ( do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)                                                                         –  bez określania poziomu

Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu dodatkowego z języka obcego innego niż ten, który zdawał jako obowiązkowy.

  Obowiązkowy egzamin maturalny języka obcego nowożytnego musi być zdawany w części ustnej i pisemnej z tego samego języka.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczone są informatory zawierające szczegółowe informacje dotyczące zakresu danego egzaminu, kryteriów oceniania, formy jego przeprowadzenia oraz przykładowe zadania. Znajdują się też arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych.

5. Ważne informacje

 • Ocena z egzaminu maturalnego wyrażana jest w procentach. Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej uzyska co najmniej 30% punktów możliwych na poziomie podstawowym.  Ilość punktów uzyskana z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnegoZdający egzamin w nowej formule muszą jednak do jednego takiego egzaminu przystąpić.  Wyniki z przedmiotów dodatkowych odnotowuje się na świadectwie.
 • Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w tym jednego rozszerzonego w nowej formule) i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbywa się w sierpniu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o jego terminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Osoba ta jednak musi w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożyć w szkole oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
 • Zdający, który uzyskał świadectwo maturalne, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w celu podwyższenia jego wyniku lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.
 • Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów może przystąpić do nich ponownie w okresie pięciu lat od daty pierwszego egzaminu. Po upływie tego okresu zdaje egzamin w pełnym zakresie.
 • Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Wykaz olimpiad znajduje się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Najpóźniej  na dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego na stronie internetowej CKE zamieszczona zostaje informacja o materiałach i przyborach pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu.
 • Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu z pozostałych przedmiotów.
 • Zdający, który z powodu szczególnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie może przystąpić do egzaminu maturalnego w obowiązującym terminie, może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przystąpienie do tego egzaminu w dodatkowym terminie. Musi to jednak uczynić najpóźniej w dniu egzaminu. Wniosek jest rozpatrywany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który w razie pozytywnego jego rozpatrzenia wyznacza również miejsce egzaminu.

6. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu

Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz.906, z 2008 r. Nr 3, poz.9, Nr 178, poz.1097, z 2009 r. Nr 58, poz.475).

Wszystkie informacje związane z egzaminem maturalnym dojrzałości można znaleźć na stronach: